Најсигурното име за ДНК тестирање

Mobile    Location:

  1. ДНК тест за утв рдување на татковство за сопствени потреби
  2. ДНК тест за утврдување на татковство за потреби на судот

Сите услуги кои ги нуди DNA Diagnostics Centre

Ве молиме да одберете еден од понудените тестови за да дознаете повеќе за него:

ДНК тест за утврдување на татковство за
сопствени потреби
ДНК тест за утврдување на татковство за
потреби на судот
ДНК тест дедо/баба ДНК тест на мајчинство
ДНК пренатален тест за татковство ДНК тест помеѓу браќа и сестри
ДНК тест близнак ДНК тест на генетска реконструкција

СПОРЕДБА

DNA Diagnostics Centre

Неакредитирана лабораторија

Исклучувањето се проверува двапати

Očinstvo sud  Задолжително

Не е потребно

Инспекција еднаш годишно

utvrđivanje očinstva zagreb  Задолжително

Не е потребно

Заверка на ДНК методот на тестирање

utvrđivanje očinstva  Задолжително

Не е потребно

Независен надзор на квалитетот

očinstvo  Задолжително

Не е потребно

Екстерно и интерно оценување на постапката

test majčinstva  Задолжително

Не е потребно

Редовно калибрирање на лабараториската опрема со писмена евиденција

dnk testiranje  Задолжително

Не е потребно

Со цел да се одржи нивото на акредитацијата на ДНК тестирањето, лабараторијата работи со високо квалификуван персонал

dnk testiranje  Задолжително

Не е потребно

 

Останати ДНК тестови   |    За нас    |    Контакт    |    Насловна